جست و جو بیشتر ...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
اخبار 06 شهریور 1402 - 11 ماه پیش زمان تقریبی مطالعه: 1 دقیقه
کپی شد!
0
یک کارشناس صنعت فولاد در گفتگو با فولادبان عنوان کرد:

توسعه حلقه‌هـا در زنجیره‌هـای ارزش بخـش معـدن/ دولت بازار بخش خصوصی رها کند

یک کارشناس صنعت فولاد گفت: معدن بـا ظرفیـت فـراوان در خصـوص اشـتغالزایی و خلـق ارزش افـزوده موجـب رشـد در اقتصـاد کشـور می‌شـود و ایـران بـه جهـت دارا بـودن منابـع و ذخایـر مهـم معدنـی و صنایـع وابسـته بـه آن یکـی از کشـورهای دارای مزیـت نسـبی در بخـش معـدن محسـوب می شـود.

توسعه حلقه‌هـا در زنجیره‌هـای ارزش بخـش معـدن/ دولت بازار بخش خصوصی رها کند اخبار اخبار دولت, دولت

رامین راد در گفتگو با فولادبان با اشاره به اینکه بخــش معدنــی کشــور دارای مزیت‌هــای نســبی فراوانــی اســت، اظهار داشت: در صــورت ســرمایه‌گذاری و مدیریــت صحیــح این حوزه می‌توانـد بـه مزیت‌هـای رقابتـی تبدیـل شـود.

وی گفت: ایـن بخـش بـا ظرفیـت فـراوان در خصـوص اشـتغالزایی و خلـق ارزش افـزوده موجـب رشـد در اقتصـاد کشـور می‌شـود و ایـران بـه جهـت دارا بـودن منابـع و ذخایـر مهـم معدنـی و صنایـع وابسـته بـه آن یکـی از کشـورهای دارای مزیـت نسـبی در بخـش معـدن محسـوب می شـود.

این فعال صنعت فولاد افزود: علیرغـم وجـود چنیــن مزیتــی در کشــور، ســهم ایــن بخــش از تولیــد ناخالــص داخلــی کــم بــوده و تا کنــون اقدامــات مناســبی بــرای بهره‌گیـری از ایـن ظرفیـت صـورت نگرفتـه و بدیهـی اسـت توسـعه مناسـب همـه حلقه هـا در زنجیره‌هـای ارزش بخـش معـدن و صنایـع معدنـی می‌توانـد نقـش مهمـی در تحقـق اهـداف اقتصـاد مقاومتـی و پرهیـز از خـام فروشـی داشـته باشـد.

راد با تاکید بر اینکه می‌تـوان بـه افزایــش ســهم بخــش معــدن در تولیــد ناخالــص ملــی و ایجــاد اشــتغال در زنجیــره ارزش اشــاره کــرد، خاطرنشان کرد: در ایــن ارتبــاط، سیاسـت‌های اقتصـاد مقاومتـی و محـور قـراردادن رشـد و بهـره‌وری در اقتصـاد بـا تقویـت عوامـل تولیـد مانند توانمندسـازی نیـروی کار، تقویـت رقابت پذیـری در بخشهـای مختلـف اقتصـادی را در بخـش معـدن به عنـوان جایگزیـن بالقـوه بخـش نفـت به عنوان اولویت قرار داده است.

وی خاطرنشان کرد: ضعــف عملکــرد فعالیت‌هــای معدنــی عمدتــا ناشــی از چالش‌هــای مرتبــط بــا برنامه‌ریــزی و سیاسـت‌گذاری‌های ایـن حـوزه و قوانیـن و مقـررات است در صورتی که سـهم معـادن دولتـی در خلـق ارزش افـزوده و تولیـد در قیـاس بـا تعـداد کـم معـادن دولتـی گویـای ایـن حقیقـت اسـت کـه دولـت نقـش مسـتقیمی در عملکـرد ایـن بخـش دارد.

این فعال معدنی تصریح کرد: دولـت بـا کنتـرل تعرفه‌هـای واردات و صـادرات، قیمت‌گـذاری دسـتوری، کنتـرل عرضـه و تقاض، بـازار مـواد معدنـی کشـور را کنتـرل می‌کنـد ولی دولــت از طریــق سیاســت‌گذاری در زمینــه توســعه و تکمیــل طر ح‌هــای زمیــن شناســی و اکتشــافات مـواد معدنـی کشـور، جـذب سـرمایه‌گذار، تسـهیل قوانیـن و هدایـت سـرمایه بـه بخـش معـدن، سیاسـتهای پولـی و بانکـی قـادر بـه حمایـت و توسـعه بـازار مـواد معدنـی کشـوراسـت.

رامین راد در پایان بیان کرد: اگر دولت به عدم حمایت از بخش معدن و فولاد ادامه دهد، اقتصاد کشور با مشکلات بسیاری روبرو خواهد شد، چرا که این صنعت در ارزآوری و میزان صادرات بسیار تاثیرگذار است.

 

مطالب مرتبط
  • نظراتی که حاوی فحش و افترا به هیچ عنوان پذیرفته نمیشوند
  • حتما با کیبورد فارسی اقدام به ارسال دیدگاه کنید فینگلیش به هیچ هنوان پذیرفته نمیشوند
  • موارد درگیری با کاربران در پاسخ به نظرات دیگر کاربران پذیرفته نمی‌شود.
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جست و جو بیشتر ...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors