... امروز: شنبه - 08 مهر - 1402

قیمت نبشی و ناودانی

رصد اولیه بازار آهن 30 اردیبهشت ۱۴۰۲ قیمت نبشی و ناودانی قیمت نبشی و ناودانی اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
رصد اولیه بازار آهن ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

به گزارش فولادبان، تا این لحظه نرخ دلار در بازار آزاد حول و حوش ۵۱ هزار و ۵۰ تومان مبادله می‌شود. در همین حال، در بازار میلگرد تا این لحظه...

قیمت روز نبشی و ناودانی ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ قیمت نبشی و ناودانی قیمت نبشی و ناودانی اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
قیمت روز نبشی و ناودانی ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

در بازار محصولات نبشی و ناودانی، قیمت محصولات اکثر شرکت‌ها بدون تغییر اعلام شد و در یک شرکت ۲۰۰ تومان کاهش قیمت دیده میشود.

رصد اولیه بازار آهن ۱7 اردیبهشت ۱۴۰۲ قیمت نبشی و ناودانی قیمت نبشی و ناودانی اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
رصد اولیه بازار آهن ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

به گزارش فولادبان، تا این لحظه نرخ دلار در بازار آزاد، حول و حوش ۵۳ هزار و ۱۸۰ تومان مبادله می‌شود. در همین حال، در بازار میلگرد تا این لحظه...

رصد اولیه بازار آهن 13 اردیبهشت ۱۴۰۲ قیمت نبشی و ناودانی قیمت نبشی و ناودانی اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
رصد اولیه بازار آهن ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

به گزارش فولادبان، تا این لحظه نرخ دلار در بازار آزاد، حول و حوش ۵۳ هزار و ۸۵۰ تومان مبادله می‌شود. در همین حال، در بازار میلگرد تا این لحظه...

قیمت روز نبشی و ناودانی 11 اردیبهشت ۱۴۰۲ قیمت نبشی و ناودانی قیمت نبشی و ناودانی اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
قیمت روز نبشی و ناودانی ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

نرخ محصولات نبشی و ناودانی در اکثر شرکت ها ثابت مشاهده شده است و در یک شرکت ۱۰۰ تومان افزایش قیمت مشاهده شده است.

رصد اولیه بازار آهن 30 فروردین ۱۴۰۲ قیمت نبشی و ناودانی قیمت نبشی و ناودانی اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
رصد اولیه بازار آهن ۳۰ فروردین ۱۴۰۲

به گزارش فولادبان، تا این لحظه نرخ دلار در بازار آزاد، حول و حوش ۵۱ هزار و ۸۰۰ تومان مبادله می‌شود. در همین حال، در بازار میلگرد تا این لحظه...

قیمت روز نبشی و ناودانی ۲7 فروردین ۱۴۰۲ قیمت نبشی و ناودانی قیمت نبشی و ناودانی اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
قیمت روز نبشی و ناودانی ۲۷ فروردین ۱۴۰۲

نرخ محصولات نبشی و ناودانی در اکثر شرکت ها ثابت مشاهده شده است و در یک شرکت ۴۰۰ تومان کاهش قیمت مشاهده شده است و در یک شرکت ۵۰۰ تومان...

رصد اولیه بازار آهن ۲7 فروردین ۱۴۰۲ قیمت نبشی و ناودانی قیمت نبشی و ناودانی اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
رصد اولیه بازار آهن ۲۷ فروردین ۱۴۰۲

به گزارش فولادبان، تا این لحظه نرخ دلار در بازار آزاد، حول و حوش ۵۰ هزار و ۴۵۰ تومان مبادله می‌شود. در همین حال، در بازار میلگرد تا این لحظه...

قیمت روز نبشی و ناودانی ۲6 فروردین ۱۴۰۲ قیمت نبشی و ناودانی قیمت نبشی و ناودانی اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
قیمت روز نبشی و ناودانی ۲۶ فروردین ۱۴۰۲

نرخ محصولات نبشی و ناودانی در اکثر شرکت ها ثابت مشاهده شده است و در دو شرکت از ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ کاهش قیمت مشاهده شده است .

قیمت روز نبشی و ناودانی ۲4 فروردین ۱۴۰۲ قیمت نبشی و ناودانی قیمت نبشی و ناودانی اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
قیمت روز نبشی و ناودانی ۲۴ فروردین ۱۴۰۲

نرخ محصولات نبشی و ناودانی در همه شرکت ها ثابت مشاهده شده است .

رصد اولیه بازار آهن ۲2 فروردین ۱۴۰۲ قیمت نبشی و ناودانی قیمت نبشی و ناودانی اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
رصد اولیه بازار آهن ۲۲ فروردین ۱۴۰۲

به گزارش فولادبان، تا این لحظه نرخ دلار در بازار آزاد، حول و حوش ۵۰ هزار و ۸۵۰ تومان مبادله می‌شود. در همین حال، در بازار میلگرد تا این لحظه...

قیمت روز نبشی و ناودانی 20 فروردین ۱۴۰۲ قیمت نبشی و ناودانی قیمت نبشی و ناودانی اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
قیمت روز نبشی و ناودانی ۲۰ فروردین ۱۴۰۲

نرخ محصولات نبشی و ناودانی در اکثر شرکت ها ثابت مشاهده شده است و در دو شرکت ۹۰۰ تا ۱۷۰۰ کاهش قیمت مشاهده شده است .

قیمت روز نبشی و ناودانی ۱9 فروردین ۱۴۰۲ قیمت نبشی و ناودانی قیمت نبشی و ناودانی اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
قیمت روز نبشی و ناودانی ۱۹ فروردین ۱۴۰۲

نرخ محصولات نبشی و ناودانی در اکثر شرکت ها ثابت مشاهده شده است و در سه شرکت ۵۰۰ تا ۳۱۰۰ کاهش قیمت مشاهده شده است .

رصد اولیه بازار آهن ۱9 فروردین ۱۴۰۲ قیمت نبشی و ناودانی قیمت نبشی و ناودانی اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
رصد اولیه بازار آهن ۱۹ فروردین ۱۴۰۲

به گزارش فولادبان، تا این لحظه نرخ دلار در بازار آزاد، حول و حوش ۵۱ هزار و ۲۰۰ تومان مبادله می‌شود. در همین حال، در بازار میلگرد تا این لحظه...

قیمت روز نبشی و ناودانی 17 فروردین ۱۴۰۲ قیمت نبشی و ناودانی قیمت نبشی و ناودانی اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
قیمت روز نبشی و ناودانی ۱۷ فروردین ۱۴۰۲

نرخ محصولات نبشی و ناودانی در همه شرکت ها ثابت مشاهده شده است .

قیمت نبشی و ناودانی

اگر به دنبال دریافت قیمت نبشی و ناودانی هستید می توانید دقیق ترین قیمت را از طریق سایت فولادبان پایگاه خبری فولاد ایران دریافت نمائید