تاریخ : دوشنبه, ۱۳ تیر , ۱۴۰۱ Monday, 4 July , 2022
نوع مقطعنام کالاطول/ استانداردواحد فروشکارخانهقبلیقیمت (تومان)تغییرات (تومان)تاریخ به‌روزرسانی
کلافکلاف 6/5 ساختمانی1008کیلوگرمکیان فولاد ابهر69006900099/2/27
میلگردمیلگرد 08 آجدارA2کیلوگرمکیان فولاد ابهر69006850-5099/2/27
میلگردمیلگرد 10 آجدارA2کیلوگرمکیان فولاد ابهر64706470099/2/27
میلگردمیلگرد 12 آجدارA2کیلوگرمکیان فولاد ابهر64706470099/2/27
میلگردمیلگرد 14 آجدارA3کیلوگرمکیان فولاد ابهر64706470099/2/27
میلگردمیلگرد 16 آجدارA3کیلوگرمکیان فولاد ابهر64706470099/2/27
میلگردمیلگرد 18 آجدارA3کیلوگرمکیان فولاد ابهر64706470099/2/27
میلگردمیلگرد 20 آجدارA3کیلوگرمکیان فولاد ابهر64706470099/2/27
میلگردمیلگرد 22 آجدارA3کیلوگرمکیان فولاد ابهر64706470099/2/27
میلگردمیلگرد 25 آجدارA3کیلوگرمکیان فولاد ابهر64706470099/2/27
میلگردمیلگرد 28 آجدارA3کیلوگرمکیان فولاد ابهر64706470099/2/27
کلافکلاف 6/5 سادهA1کیلوگرمفولاد کویر کاشان68006800099/2/27
کلافکلاف 7 سادهA1کیلوگرمفولاد کویر کاشان71507150099/2/27
کلافکلاف 8 سادهA1کیلوگرمفولاد کویر کاشان71507150099/2/27
کلافکلاف 9 سادهA1کیلوگرمفولاد کویر کاشان73507350099/2/27
کلافکلاف 10 سادهA1کیلوگرمفولاد کویر کاشان73507350099/2/27
کلافکلاف 11 سادهA1کیلوگرمفولاد کویر کاشان73507350099/2/27
کلافکلاف 12 سادهA1کیلوگرمفولاد کویر کاشان73507350099/2/27
کلافکلاف 12/5 سادهA1کیلوگرمفولاد کویر کاشان73507350099/2/27
کلافکلاف 13 سادهA1کیلوگرمفولاد کویر کاشان73507350099/2/27
کلافکلاف 14 سادهA1کیلوگرمفولاد کویر کاشان73507350099/2/27
کلافکلاف 16/5 سادهA1کیلوگرمفولاد کویر کاشان73507350099/2/27
کلافکلاف 8 آجدارA2کیلوگرمفولاد کویر کاشان68506850099/2/27
کلافکلاف 8 آجدارA3کیلوگرمفولاد کویر کاشان69506950099/2/27
کلافکلاف 10 آجدارA2کیلوگرمفولاد کویر کاشان68506850099/2/27
کلافکلاف 10 آجدارA3کیلوگرمفولاد کویر کاشان69506950099/2/27
کلافکلاف 14 آجدارA3کیلوگرمفولاد کویر کاشان69506950099/2/27
میلگردمیلگرد 12 سادهA1کیلوگرمفولاد کویر کاشان79507950099/2/27
میلگردمیلگرد 14 سادهA1کیلوگرمفولاد کویر کاشان79507950099/2/27
میلگردمیلگرد 20 سادهA1کیلوگرمفولاد کویر کاشان79507950099/2/27
میلگردمیلگرد 25 سادهA1کیلوگرمفولاد کویر کاشان79507950099/2/27
میلگردمیلگرد 30 سادهA1کیلوگرمفولاد کویر کاشان79507950099/2/27
میلگردمیلگرد 32 سادهA1کیلوگرمفولاد کویر کاشان79507950099/2/27
میلگردمیلگرد 10 آجدارA2کیلوگرمفولاد کویر کاشان66006600099/2/27
میلگردمیلگرد 10 آجدارA3کیلوگرمفولاد کویر کاشان69006900099/2/27
میلگردمیلگرد 12 آجدارA4کیلوگرمفولاد کویر کاشان71007100099/2/27
میلگردمیلگرد 14 آجدارA4کیلوگرمفولاد کویر کاشان71007100099/2/27
میلگردمیلگرد 16 آجدارA4کیلوگرمفولاد کویر کاشان71007100099/2/27
میلگردمیلگرد 18 آجدارA4کیلوگرمفولاد کویر کاشان70507050099/2/27
میلگردمیلگرد 20 آجدارA4کیلوگرمفولاد کویر کاشان70507050099/2/27
میلگردمیلگرد 22 آجدارA4کیلوگرمفولاد کویر کاشان70507050099/2/27
میلگردمیلگرد 25 آجدارA4کیلوگرمفولاد کویر کاشان70507050099/2/27
میلگردمیلگرد 28 آجدارA4کیلوگرمفولاد کویر کاشان70507050099/2/27
میلگردمیلگرد 32 آجدارA4کیلوگرمفولاد کویر کاشان70507050099/2/27
میلگردمیلگرد 36 آجدارA3کیلوگرمفولاد کویر کاشان66006600099/2/27
میلگردمیلگرد 40 آجدارA3کیلوگرمفولاد کویر کاشان66006600099/2/27
میلگردمیلگرد 10 آجدارA3کیلوگرمصبا فولاد زاگرس (شهرکرد)695070005099/2/27
میلگردمیلگرد 12 آجدارA3کیلوگرمصبا فولاد زاگرس (شهرکرد)685069005099/2/27
میلگردمیلگرد 14 آجدارA3کیلوگرمصبا فولاد زاگرس (شهرکرد)665067005099/2/27
میلگردمیلگرد 16 آجدارA3کیلوگرمصبا فولاد زاگرس (شهرکرد)665067005099/2/27
میلگردمیلگرد 18 آجدارA3کیلوگرمصبا فولاد زاگرس (شهرکرد)665067005099/2/27
میلگردمیلگرد 20 آجدارA3کیلوگرمصبا فولاد زاگرس (شهرکرد)665067005099/2/27
میلگردمیلگرد 22 آجدارA3کیلوگرمصبا فولاد زاگرس (شهرکرد)665067005099/2/27
میلگردمیلگرد 25 آجدارA3کیلوگرمصبا فولاد زاگرس (شهرکرد)665067005099/2/27
میلگردمیلگرد 28 آجدارA3کیلوگرمصبا فولاد زاگرس (شهرکرد)665067005099/2/27
میلگردمیلگرد 32 آجدارA3کیلوگرمصبا فولاد زاگرس (شهرکرد)665067005099/2/27
ناودانیناودانی10 سبک6 متریکیلوگرمفولاد فراد تهران6960735039099/2/27
ناودانیناودانی10 سبک12 متریکیلوگرمفولاد فراد تهران7060745039099/2/27
ناودانیناودانی10 سنگین6 متریکیلوگرمفولاد فراد تهران6910730039099/2/27
ناودانیناودانی10 سنگین12 متریکیلوگرمفولاد فراد تهران7010740039099/2/27
میلگردمیلگرد 10 آجدارA3کیلوگرمفولاد شاهرود660066505099/2/27
میلگردمیلگرد 12 آجدارA3کیلوگرمفولاد شاهرود660066505099/2/27
میلگردمیلگرد 14 آجدارA3کیلوگرمفولاد شاهرود650065505099/2/27
میلگردمیلگرد 16 آجدارA3کیلوگرمفولاد شاهرود650065505099/2/27
میلگردمیلگرد 18 آجدارA3کیلوگرمفولاد شاهرود650065505099/2/27
میلگردمیلگرد 20 آجدارA3کیلوگرمفولاد شاهرود650065505099/2/27
میلگردمیلگرد 22 آجدارA3کیلوگرمفولاد شاهرود650065505099/2/27
میلگردمیلگرد 25 آجدارA3کیلوگرمفولاد شاهرود650065505099/2/27
تیرآهنتیرآهن 1412 متریکیلوگرمفولاد ناب تبریز725073005099/2/27
تیرآهنتیرآهن 1612 متریکیلوگرمفولاد ناب تبریز730073505099/2/27
ناودانیناودانی1012 متریکیلوگرمفولاد ناب تبریز68006800099/2/27
ناودانیناودانی126 متریکیلوگرمفولاد ناب تبریز68006800099/2/27
ناودانیناودانی1212 متریکیلوگرمفولاد ناب تبریز68006800099/2/27
ناودانیناودانی166 متریکیلوگرمفولاد ناب تبریز69006800-10099/2/27
نبشینبشی30*30*36 متریکیلوگرمفولاد ناب تبریز72507250099/2/27
نبشینبشی30*30*46 متریکیلوگرمفولاد ناب تبریز71507150099/2/27
نبشینبشی38*38*46 متریکیلوگرمفولاد ناب تبریز72507250099/2/27
نبشینبشی45*45*36 متریکیلوگرمفولاد ناب تبریز73007300099/2/27
نبشینبشی45*45*46 متریکیلوگرمفولاد ناب تبریز72507250099/2/27
نبشینبشی45*45*56 متریکیلوگرمفولاد ناب تبریز72007200099/2/27
نبشینبشی50*50*36 متریکیلوگرمفولاد ناب تبریز70007000099/2/27
نبشینبشی50*50*46 متریکیلوگرمفولاد ناب تبریز69006900099/2/27
نبشینبشی50*50*56 متریکیلوگرمفولاد ناب تبریز69006900099/2/27
نبشینبشی60*60*36 متریکیلوگرمفولاد ناب تبریز70007000099/2/27
نبشینبشی60*60*56 متریکیلوگرمفولاد ناب تبریز69006900099/2/27
نبشینبشی63*63*46 متریکیلوگرمفولاد ناب تبریز71007100099/2/27
نبشینبشی63*63*56 متریکیلوگرمفولاد ناب تبریز71007100099/2/27
نبشینبشی70*70*46 متریکیلوگرمفولاد ناب تبریز71507150099/2/27
نبشینبشی70*70*56 متریکیلوگرمفولاد ناب تبریز71007100099/2/27
نبشینبشی70*70*66 متریکیلوگرمفولاد ناب تبریز70507050099/2/27
نبشینبشی70*70*76 متریکیلوگرمفولاد ناب تبریز70507050099/2/27
نبشینبشی75*75*56 متریکیلوگرمفولاد ناب تبریز70507050099/2/27
نبشینبشی75*75*66 متریکیلوگرمفولاد ناب تبریز70507050099/2/27
نبشینبشی100*100*66 متریکیلوگرمفولاد ناب تبریز74007400099/2/27
نبشینبشی100*100*76 متریکیلوگرمفولاد ناب تبریز72507250099/2/27
نبشینبشی100*100*86 متریکیلوگرمفولاد ناب تبریز71007100099/2/27
نبشینبشی100*100*106 متریکیلوگرمفولاد ناب تبریز69006900099/2/27
میلگردمیلگرد 08 آجدارA2کیلوگرمگروه صنعتی درپاد تبریز68406840099/2/27
میلگردمیلگرد 10 آجدارA2کیلوگرمگروه صنعتی درپاد تبریز67106710099/2/27
میلگردمیلگرد 12 آجدارA3کیلوگرمگروه صنعتی درپاد تبریز67106710099/2/27
میلگردمیلگرد 14 آجدارA3کیلوگرمگروه صنعتی درپاد تبریز66606660099/2/27
میلگردمیلگرد 16 آجدارA3کیلوگرمگروه صنعتی درپاد تبریز66606660099/2/27
میلگردمیلگرد 18 آجدارA3کیلوگرمگروه صنعتی درپاد تبریز66606660099/2/27
میلگردمیلگرد 20 آجدارA3کیلوگرمگروه صنعتی درپاد تبریز66606660099/2/27
میلگردمیلگرد 22 آجدارA3کیلوگرمگروه صنعتی درپاد تبریز66606660099/2/27
میلگردمیلگرد 25 آجدارA3کیلوگرمگروه صنعتی درپاد تبریز66606660099/2/27
میلگردمیلگرد 12 آجدارA3کیلوگرمفولاد صائب تبریز66706670099/2/27
میلگردمیلگرد 16 آجدارA3کیلوگرمفولاد صائب تبریز66206620099/2/27
میلگردمیلگرد 18 آجدارA3کیلوگرمفولاد صائب تبریز66206620099/2/27
میلگردمیلگرد 08 آجدارA2کیلوگرممجتمع فولاد صنعت بناب68006800099/2/27
میلگردمیلگرد 10 آجدارA2کیلوگرممجتمع فولاد صنعت بناب665067005099/2/27
میلگردمیلگرد 12 آجدارA3کیلوگرممجتمع فولاد صنعت بناب665067005099/2/27
میلگردمیلگرد 14 آجدارA3کیلوگرممجتمع فولاد صنعت بناب66006600099/2/27
میلگردمیلگرد 16 آجدارA3کیلوگرممجتمع فولاد صنعت بناب66006600099/2/27
میلگردمیلگرد 18 آجدارA3کیلوگرممجتمع فولاد صنعت بناب66006600099/2/27
میلگردمیلگرد 20 آجدارA3کیلوگرممجتمع فولاد صنعت بناب66006600099/2/27
میلگردمیلگرد 22 آجدارA3کیلوگرممجتمع فولاد صنعت بناب66006600099/2/27
میلگردمیلگرد 25 آجدارA3کیلوگرممجتمع فولاد صنعت بناب66006600099/2/27
میلگردمیلگرد 28 آجدارA3کیلوگرممجتمع فولاد صنعت بناب66006600099/2/27
میلگردمیلگرد 32 آجدارA3کیلوگرممجتمع فولاد صنعت بناب66006600099/2/27
تیرآهنتیرآهن 1412 متریکیلوگرمنورد کوثر اهواز6950705010099/2/27
تیرآهنتیرآهن 1612 متریکیلوگرمنورد کوثر اهواز6950705010099/2/27
تیرآهنتیرآهن 1812 متریکیلوگرمنورد کوثر اهواز6950705010099/2/27
میلگردمیلگرد 12 آجدارA3کیلوگرمنورد کوثر اهواز65006500099/2/27
میلگردمیلگرد 14 آجدارA3کیلوگرمنورد کوثر اهواز64006400099/2/27
میلگردمیلگرد 16 آجدارA3کیلوگرمنورد کوثر اهواز64006400099/2/27
میلگردمیلگرد 18 آجدارA3کیلوگرمنورد کوثر اهواز64006400099/2/27
میلگردمیلگرد 20 آجدارA3کیلوگرمنورد کوثر اهواز64006400099/2/27
میلگردمیلگرد 22 آجدارA3کیلوگرمنورد کوثر اهواز64006400099/2/27
میلگردمیلگرد 25 آجدارA3کیلوگرمنورد کوثر اهواز64006400099/2/27
میلگردمیلگرد 12 آجدارA3کیلوگرممجتمع جهان فولاد غرب (کرمانشاه)66306630099/2/27
میلگردمیلگرد 14 آجدارA3کیلوگرممجتمع جهان فولاد غرب (کرمانشاه)66306630099/2/27
میلگردمیلگرد 16 آجدارA3کیلوگرممجتمع جهان فولاد غرب (کرمانشاه)66306630099/2/27
میلگردمیلگرد 18 آجدارA3کیلوگرممجتمع جهان فولاد غرب (کرمانشاه)66306630099/2/27
میلگردمیلگرد 20 آجدارA3کیلوگرممجتمع جهان فولاد غرب (کرمانشاه)66306630099/2/27
میلگردمیلگرد 22 آجدارA3کیلوگرممجتمع جهان فولاد غرب (کرمانشاه)66306630099/2/27
میلگردمیلگرد 25 آجدارA3کیلوگرممجتمع جهان فولاد غرب (کرمانشاه)66306630099/2/27
تیرآهنتیرآهن 14 سبک12 متریکیلوگرممجتمع جهان فولاد غرب (کرمانشاه)7280758030099/2/27
تیرآهنتیرآهن 14 فابریک12 متریکیلوگرممجتمع جهان فولاد غرب (کرمانشاه)7280758030099/2/27
تیرآهنتیرآهن 14 سنگین12 متریکیلوگرممجتمع جهان فولاد غرب (کرمانشاه)7280758030099/2/27
تیرآهنتیرآهن 1412 متریشاخهفولاد ماهکار اشتهارد885000885000099/2/27
تیرآهنتیرآهن 1412 متریشاخهپروفیل صنعت ماهان900000900000099/2/27
تیرآهنتیرآهن 1612 متریشاخهپروفیل صنعت ماهان12000001200000099/2/27
تیرآهنتیرآهن 1812 متریشاخهپروفیل صنعت ماهان14200001420000099/2/27
ناودانیناودانی86 متریکیلوگرمفولاد نورد سجاد71007050-5099/2/27
ناودانیناودانی106 متریکیلوگرمفولاد نورد سجاد71007050-5099/2/27
سپریسپری 36 متریکیلوگرمفولاد نورد سجاد72507250099/2/27
سپریسپری 46 متریکیلوگرمفولاد نورد سجاد72507250099/2/27
سپریسپری 56 متریکیلوگرمفولاد نورد سجاد72507250099/2/27
سپریسپری 66 متریکیلوگرمفولاد نورد سجاد72507250099/2/27
ناودانیناودانی66 متریکیلوگرمفولاد شکفته مشهد700070505099/2/27
ناودانیناودانی86 متریکیلوگرمفولاد شکفته مشهد700070505099/2/27
نبشینبشی30*30*2/56 متریکیلوگرمفولاد شکفته مشهد700070505099/2/27
نبشینبشی40*40*36 متریکیلوگرمفولاد شکفته مشهد700070505099/2/27
نبشینبشی50*50*46 متریکیلوگرمفولاد شکفته مشهد700070505099/2/27
نبشینبشی60*60*56 متریکیلوگرمفولاد شکفته مشهد700070505099/2/27
نبشینبشی70*70*76 متریکیلوگرمفولاد شکفته مشهد700070505099/2/27
نبشینبشی80*80*76 متریکیلوگرمفولاد شکفته مشهد700070505099/2/27
نبشینبشی100*100*96 متریکیلوگرمفولاد شکفته مشهد700070505099/2/27
سپریسپری 46 متریکیلوگرمفولاد شکفته مشهد700070505099/2/27
سپریسپری 56 متریکیلوگرمفولاد شکفته مشهد700070505099/2/27
نبشینبشی80*80*76 متریکیلوگرمفولاد الماس یزد695070005099/2/27
نبشینبشی80*80*712 متریکیلوگرمفولاد الماس یزد695070005099/2/27
نبشینبشی100*100*96 متریکیلوگرمفولاد الماس یزد695070005099/2/27
نبشینبشی100*100*912 متریکیلوگرمفولاد الماس یزد695070005099/2/27
ناودانیناودانی86 متریکیلوگرمفولاد الماس یزد695070005099/2/27
ناودانیناودانی812 متریکیلوگرمفولاد الماس یزد695070005099/2/27
ناودانیناودانی106 متریکیلوگرمفولاد الماس یزد695070005099/2/27
ناودانیناودانی1012 متریکیلوگرمفولاد الماس یزد695070005099/2/27
ناودانیناودانی126 متریکیلوگرمفولاد الماس یزد695070005099/2/27
ناودانیناودانی1212 متریکیلوگرمفولاد الماس یزد695070005099/2/27
ناودانیناودانی146 متریکیلوگرمفولاد الماس یزد695070005099/2/27
ناودانیناودانی1412 متریکیلوگرمفولاد الماس یزد695070005099/2/27
ناودانیناودانی166 متریکیلوگرمفولاد الماس یزد695070005099/2/27
ناودانیناودانی1612 متریکیلوگرمفولاد الماس یزد695070005099/2/27
ناودانیناودانی126 متریکیلوگرمفولاد اشتهارد (مگا استیل)700070505099/2/27
نبشینبشی100*100*76 متریکیلوگرمفولاد اشتهارد (مگا استیل)72007200099/2/27
نبشینبشی100*100*86 متریکیلوگرمفولاد اشتهارد (مگا استیل)70507050099/2/27
نبشینبشی100*100*96 متریکیلوگرمفولاد اشتهارد (مگا استیل)69506950099/2/27
نبشینبشی100*100*106 متریکیلوگرمفولاد اشتهارد (مگا استیل)68806880099/2/27
نبشینبشی100*100*1012 متریکیلوگرمفولاد اشتهارد (مگا استیل)70507050099/2/27
نبشینبشی120*120*126 متریکیلوگرمفولاد اشتهارد (مگا استیل)68806880099/2/27
نبشینبشی120*120*1212 متریکیلوگرمفولاد اشتهارد (مگا استیل)70507050099/2/27
ناودانیناودانی106 متریکیلوگرمفولاد دهشیر یزد695070106099/2/27
ناودانیناودانی1012 متریکیلوگرمفولاد دهشیر یزد695070106099/2/27
ناودانیناودانی126 متریکیلوگرمفولاد دهشیر یزد695070106099/2/27
ناودانیناودانی1212 متریکیلوگرمفولاد دهشیر یزد695070106099/2/27
نبشینبشی30*30*36 متریکیلوگرمگروه صنعتی نیکان پروفیل74807480099/2/27
نبشینبشی40*40*46 متریکیلوگرمگروه صنعتی نیکان پروفیل74507450099/2/27
نبشینبشی50*50*56 متریکیلوگرمگروه صنعتی نیکان پروفیل74507450099/2/27
نبشینبشی60*60*66 متریکیلوگرمگروه صنعتی نیکان پروفیل74507450099/2/27
نبشینبشی80*80*86 متریکیلوگرمگروه صنعتی نیکان پروفیل73507350099/2/27
نبشینبشی100*100*106 متریکیلوگرمگروه صنعتی نیکان پروفیل73007300099/2/27
سپریسپری 46 متریکیلوگرمگروه صنعتی نیکان پروفیل74507450099/2/27
سپریسپری 56 متریکیلوگرمگروه صنعتی نیکان پروفیل74507450099/2/27
پروفیلانواع پروفیل ضخامت 26 متریکیلوگرمگروه صنعتی نیکان پروفیل9820992010099/2/27
پروفیلانواع پروفیل ضخامت 2/56 متریکیلوگرمگروه صنعتی نیکان پروفیل9720982010099/2/27
پروفیلپروفیل ستونی 135*135*2/812 متریکیلوگرمگروه صنعتی نیکان پروفیل970097505099/2/27
پروفیلپروفیل ستونی 135*135*312 متریکیلوگرمگروه صنعتی نیکان پروفیل970097505099/2/27
پروفیلپروفیل ستونی 135*135*3/212 متریکیلوگرمگروه صنعتی نیکان پروفیل970097505099/2/27
پروفیلپروفیل ستونی 135*135*3/512 متریکیلوگرمگروه صنعتی نیکان پروفیل970097505099/2/27
پروفیلپروفیل ستونی 135*135*3/812 متریکیلوگرمگروه صنعتی نیکان پروفیل970097505099/2/27
پروفیلپروفیل ستونی 135*135*412 متریکیلوگرمگروه صنعتی نیکان پروفیل970097505099/2/27
پروفیلانواع پروفیل با ضخامت 26 متریکیلوگرمنورد میلاد یزد9500966016099/2/27
پروفیلانواع پروفیل با ضخامت 2/56 متریکیلوگرمنورد میلاد یزد9500966016099/2/27
میلگردمیلگرد 14 آجدارA3کیلوگرمنورد فولاد شمال68206820099/2/27
میلگردمیلگرد 16 آجدارA3کیلوگرمنورد فولاد شمال68206820099/2/27
میلگردمیلگرد 18 آجدارA3کیلوگرمنورد فولاد شمال68206820099/2/27
میلگردمیلگرد 20 آجدارA3کیلوگرمنورد فولاد شمال68206820099/2/27
میلگردمیلگرد 22 آجدارA3کیلوگرمنورد فولاد شمال68206820099/2/27
پروفیلپروفیل 20*20*26 متریکیلوگرمفولاد صبح پارسیان101001025015099/2/27
پروفیلپروفیل 30*20*26 متریکیلوگرمفولاد صبح پارسیان101001025015099/2/27
پروفیلپروفیل40*20*26 متریکیلوگرمفولاد صبح پارسیان101001025015099/2/27
پروفیلپروفیل 30*30*26 متریکیلوگرمفولاد صبح پارسیان101001025015099/2/27
پروفیلپروفیل 30*50*26 متریکیلوگرمفولاد صبح پارسیان101001025015099/2/27
پروفیلپروفیل 30*60*26 متریکیلوگرمفولاد صبح پارسیان101001025015099/2/27
پروفیلپروفیل 40*40*26 متریکیلوگرمفولاد صبح پارسیان101001025015099/2/27
پروفیلپروفیل 40*80*26 متریکیلوگرمفولاد صبح پارسیان101001025015099/2/27
پروفیلپروفیل 40*100*26 متریکیلوگرمفولاد صبح پارسیان101001025015099/2/27
پروفیلپروفیل 70*70*26 متریکیلوگرمفولاد صبح پارسیان101001025015099/2/27
پروفیلپروفیل 60*60*26 متریکیلوگرمفولاد صبح پارسیان101001025015099/2/27
پروفیلپروفیل 90*90*26 متریکیلوگرمفولاد صبح پارسیان101001025015099/2/27
پروفیلپروفیل سپری 507 ضخامت 26 متریکیلوگرمفولاد صبح پارسیان101001025015099/2/27
پروفیلپروفیل لنگه‌دری 508 ضخامت 26 متریکیلوگرمفولاد صبح پارسیان101001025015099/2/27
پروفیلپروفیل چارچوبی 509 ضخامت 26 متریکیلوگرمفولاد صبح پارسیان101001025015099/2/27